Stadswateren 2018-12-06T11:01:46+02:00

Stadswateren

Bij het onderhoud van stadswateren lopen waterschappen en gemeenten regelmatig tegen problemen aan. In de eerste plaats strookt het onderhoud niet altijd met de wensen van de bewoners van de wijken, waar zich stadswateren bevinden. Voor de ene bewoner vormen waterplanten en riet een probleem, voor de andere niet; de ene bewoner voert eenden, de andere wil dat het waterschap ze wegjaagt. In de tweede plaats is er veelal een grote variatie in grootte, vorm, diepte, waterkwaliteit, bodemsamenstelling, het optreden van kwel, de mate van isolatie en doorstroming, gebruik en oevervorm. Hierdoor kan er een grote variatie in plantengroei en dierenleven mogelijk zijn. Het onderhoud is echter vaak uniform en houdt weinig rekening met de geschetste variatie. In de derde plaats speelt het probleem van exoten, uitheemse planten en dieren die in de vrije natuur verwilderen en soms uitgroeien tot een plaag. Voorbeelden zijn grote waternavel en waterteunisbloem (figuur 1). Ook hier moet adequaat op gereageerd worden. Gelet op de hiervoor geschetste problematiek, is er bij waterschappen en/of gemeenten behoefte aan een heldere typologie van de stadswateren in hun beheergebied met daaraan gekoppeld een duidelijk streefbeeld of gewenste situatie en een daarop toegespitst onderhoud.

Bureau Daslook heeft hierin ervaring en kan hierbij een partner zijn.


Figuur 1. Waterteunisbloem

Voorbeelden van projecten

Waterschap Veluwe

  • Streefbeelden en een onderhoudsplan voor stadswateren bij Waterschap Veluwe (figuur 2):

1) het opstellen van een algemene beknopte typologie van stadswateren in het beheergebied; 2) het formuleren van streefbeelden voor de onderscheiden watertypen; 3) het opstellen van richtlijnen voor het beheer en onderhoud van de meest voorkomende typen stadswateren.


Figuur 2. Vijver in nieuwbouwwijk van Apeldoorn.

Gemeente Elburg en Waterschap Veluwe, in samenwerking met ARCADIS

  • Ecologische beoordeling van stadswateren in de gemeente Elburg (figuur 3)


Figuur 3. Stadsbeek in Elburg.

De stadswateren in Elburg (figuur 4) zijn bemonsterd op water- en oeverplanten, enkele abiotische kenmerken en een aantal faunagroepen. Dit is in de eerste plaats gedaan om een ecologische beoordeling te kunnen uitvoeren volgens het Ecologische Beoordelingssysteem voor Stadswateren. In de tweede plaats is ook een ecologische toetsing verricht volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De resultaten zijn gebruikt voor het geven van advies voor inrichting en beheer.


Figuur 4. De westelijke stadsgracht van Elburg.