Projectmonitoring 2018-12-03T14:39:38+02:00

Projectmonitoring

In het kader van dit type monitoring is natuuronderzoek verricht op rivierdijken, in natuurvriendelijke oevers, beken, kanalen, meren, vennen, natte en droge heiden, bronbossen en andere bostypen. De monitoringresultaten worden door Bureau Daslook niet ‘kaal’ opgeleverd, maar voorzien van deskundige informatie over het geïnventariseerde systeem.

Voorbeelden van projecten

Unie van Bosgroepen in samenwerking met Bosgroep Noordoost en Zuid Nederland

  • Uitvoeren van beleidsmonitoring, hoofdzakelijk in natte en droge heiden en vennen.

Figuur 1. Voor de Unie van Boesgroepen is onder andere het resulaat van herstelmaatregelen van vennen en natte en droge heiden beoordeeld. Op de bovenste foto een afgeplagde venrand; in het water groeide in dit ven o.a. Drijvende egelskop (foto onder).

Rijkswaterstaat

  • Monitoring van de ontwikkeling van de water- en oevervegetatie in natuurvriendelijke oevers langs het Twentekanaal (figuur 2 en 3).

Figuur 2. De bedekking van de vegetatie (met standaarddeviatie) in 5 proefvakken van ondiepe oeverstroken langs het Twentekanaal in de periode 1997 (1 jaar na aanleg) en 2001.

Figuur 3. De frequentie waarmee ondergedoken waterplanten in 5 proefvakken langs het Twentekanaal aanwezig zijn in de periode 1997 (1 jaar na aanleg) en 2001.

  •  Monitoring van de ontwikkeling van de vegetatie in het gebied de Hondsbroeksche Pleij en opstellen beheerplan.Na het gereedkomen van de hoogwatergeul, zijn in 2012 voor het projectgebied de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort (fig. 4, 5) ecologische doelen geformuleerd en is een beheerplan opgesteld om deze doelen te halen. Om te kunnen beoordelen of de doelen worden gehaald, zijn proefvlakken uitgezet en gemarkeerd, waarin de vegetatie is vastgelegd. De proefvlakken zijn ook in 2014 opgenomen en worden in de tijd gevolgd.


Figuur 4. Overzicht van de hoogwatergeul in het gebied de Hondsbroekse Pleij bij Westervoort.


Figuur 5. De hoogwatergeul in noordelijke richting.

Waterschap Vallei en Veluwe
• Monitoring van bufferstroken en natuurvriendelijke oevers ten behoeve van het project Blauwe Diensten (2013, 2016, 2018); zie figuur 6.
Voor evaluatie van dit project, zie onder de knop Evaluatie.


Figuur 6. Bufferstrook met kamille langs Apeldoornse halve wetering.