Onderwijs en cursussen 2018-11-30T23:10:09+02:00

Onderwijs en cursussen

Door zijn jarenlange ervaring als docent op het Staring College, zijn kennis op het gebied van de (aquatische) ecologie en zijn grote terreinkennis kan Ger Boedeltje voor opdrachtgevers cursussen op het gebied van de ecologie en natuureducatie ontwikkelen en geven. Verder kunnen door hem binnen en tussen natuurgebieden, langs wegen, rivieren, beken en kanalen fiets- en wandelroutes worden uitgezet met beschrijvingen van interessante aspecten van natuur en landschap. Ook is er ervaring in het ontwikkelen van plannen voor natuurtuinen die een functie vervullen bij het natuuronderwijs.

Voorbeelden van projecten

Stichting Wateropleidingen Nieuwegein
Maken van een opzet van een nieuwe cursus “aquatische ecologie”, met daarin de volgende modules:

 • Ecologische principes van watersystemen
 • Watertypen: kenmerken en soorten
 • Ecologische problemen in wateren en verbeteringsmaatregelen
 • Ecologische beoordeling van watersystemen
 • Beheer, monitoring en gegevensverwerking

Technische Universiteit Delft
Post Academisch Onderwijs Technische Universiteit Delft, Cursus Natuurvriendelijke Oevers 2008 en 2009:  voorbereiden en geven van het cursusdeel “Effecten van natuurvriendelijke oevers op flora en vegetatie: succes- en faalfactoren”.

Hogeschool Larenstein
Verzorgen van de collegereeks hydro-ecologie.

Gemeente Hof van Twente
Samenstellen van een educatieve fietsroute langs bloemrijke bermen.

Staring College
Docent biologie in bovenbouw van HAVO en VWO; schrijven van de module ‘opzetten en uitvoeren van natuurwetenschappelijk onderzoek’ voor bovenbouw HAVO-VWO; opzetten en begeleiden van natuurwerkweken naar Waddeneilanden, langs de Berkel, naar Twente, Zuid-Limburg, Twente en de duinen van Noord-Holland; opzetten werkweek naar Praag; begeleiden werkweken naar Athene, Rome.

Waterschap Rijn en IJssel
Opzetten en geven van een driedaagse cursus “Determineren en ecologie van water- en moerasplanten”. Deze cursus bestond uit:

 • Kranswieren: herkennen op het lab en in het veld; vegetatieopnamen, enkele milieufactoren (door Emile Nat);
 • Fonteinkruiden; sterrenkroos, kroos; vegetatieopnamen, sleutelfactoren voor vestiging;
 • Relatie met waterkwaliteit; dispersie; typering; analyse-aspecten; veldexcursie en toets.


Figuur 2
Grote kroosvaren en Klein kroos (foto boven) en Stomphoekig sterrenkroos en Klein kroos (foto onder) komen aan bod in de cursus “Determineren en ecologie van water- en moerasplanten”.

Sportvisserij Nederland
Opzetten en geven van een tweedaagse cursus “Determineren en ecologie van waterplanten”.

Het programma, dat in nauw overleg tot stand kwam, zag er als volgt uit.

Dag 1
Waterplanten en ecologie deel 1; determineren in het lab

Ochtend: theorie aan de hand van presentaties:
• Wat zijn waterplanten? Waterplantenvegetaties in vogelvlucht;
• De betekenis van waterplanten voor een aquatisch systeem;
• Waterplanten in de Kaderrichtlijn Water;
• Soortherkenningsaspecten;

Middag: zelf determineren met binoculair en loupe van verschillende soorten waterplanten:
• Inheeemse waterplanten (fonteinkruiden, sterrenkrozen, vederkruiden, etc.);
• Enkele uitheemse (invasieve) soorten waterplanten.

Dag 2
Waterplanten en ecologie deel 2; veldexcursie met aandacht voor determineren, het opnemen van de vegetatie volgens de KRW en beheeraspecten

Ochtend: theorie aan de hand van presentaties:
• Waterplanten en water(bodem)kwaliteit;
• Waterplanten als milieu-indicatoren;
• Beheeraspecten van waterplanten, waaronder effectiviteit van maaien
• Soortherkenningsaspecten.

Middag: water- en oeverplantenexcursie naar de Westbroekse zodden’.
• Determineren in het veld;
• Gelaagdheid van watervegetaties; schatten van de bedekking van watervegetaties;
• Het maken van een KRW-opname;
• Ecologische en beheeraspecten.

Waterschap Vallei en Veluwe

In het voorjaar van 2018 volgden junior ecologen bij Waterschap Vallei en Veluwe een curus aquatische ecologie, waarin waterplanten, macrofauna en vissen centraal stonden.  De cursus, die gegeven werd in samenwerking met twee docenten van Waterschap Rijn en IJssel, bestond uit de volgende onderdelen:

 

1) Determineren en ecologie van waterplanten en karteren van indicatiesoorten

 • Determineren van een aantal moeilijke groepen waterplanten, zoals smal- en breedbladige fonteinkruiden, sterrenkroossoorten, invasieve exoten zoals vederkruiden;
 • Ecologische aspecten: waterplanten in relatie tot de kwaliteit van water en waterbodem, waterplanten als milieu-indicatoren, beheer van waterplanten, waterplanten en waterdieren;
 • Presentaties, zelf determineren met binoculair, veldexcursie naar Veluwse beken/weteringen

Docent: Ger Boedeltje

Duur: 2 dagen.

 

2) Flora, vegetatie en beheer van rivier- en randmeerdijken

 • Waterschap Vallei en Veluwe heeft langs de IJssel, Rijn en de randmeren verschillende dijken liggen. De dijken zijn belangrijk als waterkering, wat eisen stelt aan de grasmat. Dijken vormen ook groeiplaatsen van verschillende soorten zeldzame en beschermde planten, in het bijzonder stroomdalplanten. Tijdens deze cursusdag zijn we het veld ingegaan naar een aantal IJsseldijken, we leerden soorten kennen, vegetatieopnames maken, we discussieerden over het beheer, mede in relatie tot veiligheid.

Docent: Ger Boedeltje

Duur: 1 dag

3) Determineren en ecologie van macrofaunagroepen

 • Techniek van bemonstering, belangrijke substraten, leren kennen van hoofdgroepen;
 • Zelf determineren met binoculair van een aantal groepen;
 • Ecologische aspecten, macrofauna in de Kaderrichtlijn Water (KRW)

Duur: 2 dagen (bij waterschap Rijn en IJssel)

Docent: Bert Klutman (WRIJ).

 

4) Vangtechnieken en determineren van vissen

 • Dit deel van de cursus is gericht op het determineren en ecologische aspecten van vissen: vangtechnieken, soortherkenning, leefwijze en habitatvoorkeur.

Duur: 1 dag

Docent: Matthijs de Vos (WRIJ).