Natuurvriendelijke oevers 2018-12-06T11:09:32+02:00

Natuurvriendelijke oevers

Wat zijn natuurvriendelijke oevers?
In intensief bevaren kanalen zijn de belastingen op de oevers door golfslag en stromingen meestal zo hoog, dat ze beschermd moeten worden. Tot enkele decennia geleden gebeurde dat met verticale golfwerende en grondwerende constructies, waarbij er sprake was van een scherpe grens tussen water en land

Dergelijke oevers bieden geen leefmogelijkheden aan wortelende water- en oeverplanten en aan oevergebonden dieren. Ook vormen ze een onneembare barrière voor landdieren die te water gaan om een kanaal over te steken.

Sinds 1985 worden echter langs kanalen oevers aangelegd waarbij niet alleen meer rekening wordt gehouden met de waterkerende functie, maar ook met de belangen van natuur en landschap. Daarbij wordt er naar gestreefd om de oever geen barrière meer te laten zijn voor dieren en de overgang van water naar land zo geleidelijk mogelijk te laten verlopen. Op veel plaatsen bestaan dergelijke oevers uit een golfwerende constructie (een dam van breukstenen of een damwand), waarachter zich aan landzijde een 0.5 tot 1.2 m diepe zone bevindt met een zo flauw mogelijk talud

Afhankelijk van de beschikbare ruimte hebben deze zones een breedte variërend van 2 tot 10 m. De ondiepe oeverstroken staan door middel van uitwisselingsopeningen in de vooroever in contact met het kanaal. Plaatselijk zijn echter ook van het kanaal geïsoleerde ondiepe stroken aangelegd.

Bureau Daslook als partner bij ontwerp, aanleg, monitoring en beheer

Bureau Daslook is al meer dan vijftien jaar betrokken bij natuurvriendelijke oevers langs kanalen. Het is daardoor in staat om op een deskundige manier bijdragen te leveren aan het ontwerp, de aanleg, de monitoring en het beheer van deze oevers.

Voorbeelden van projecten

Rijkswaterstaat

  • Bureau Daslook is al vanaf 1994 bij diverse oeverprojecten langs het Twentekanaal betrokken. Daarbij zijn bijdragen geleverd ten behoeve van een visie, het ontwerp, de monitoring en het ecologisch functioneren van natuurvriendelijke oevers.
  • In de promotiestudie van Ger Boedeltje stonden natuurvriendelijke oevers langs het Twentekanaal centraal. Over diverse aspecten betreffende het functioneren van natuurvriendelijke oevers zijn hierbij studies verricht die geresulteerd hebben in meer dan tien publicaties, die zijn te vinden in de Lijst van publicaties.

Overige opdrachtgevers

  • Niet alleen voor het Twentekanaal is geadviseerd over de aanleg, het beheer en de monitoring van natuurvriendelijke oevers, maar ook langs de grote rivieren, Oude IJssel, meren en beken.