Kaderrichtlijn Water 2018-12-03T15:07:05+02:00

Kaderrichtlijn Water

Het doel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is, dat oppervlaktewateren en grondwaterlichamen in 2027 een goede ecologische en chemische kwaliteit hebben. Een belangrijk instrument hiervoor zijn stroomgebiedbeheerplannen, waarin maatregelen zijn omschreven die moeten leiden tot het realiseren en/of in stand houden van een goede ecologische en chemische waterkwaliteit. Vanaf 2010 zijn de maatregelen bij de waterbeheerders in uitvoering. Zo worden onder meer verontreinigingsbronnen aangepakt en natuurvriendelijke oevers aangelegd langs kanalen en rivieren; in sommige meren wordt een natuurlijker waterpeil ingesteld, in rechtgetrokken beken vindt hermeandering plaats en barrières voor waterdieren worden passeerbaar gemaakt. Om de effecten van de maatregelen vast te stellen, is een monitoringprogramma opgesteld, waarbij diverse parameters in de tijd worden gevolgd. Dit zijn waterplanten (macrofyten), kiezelwieren (diatomeeën), de kleine, nog net met het blote oog zichtbare waterdieren (macrofauna), vissen en algen (fytoplankton).

Bureau Daslook heeft de kennis en ervaring om, in nauw overleg met de opdrachtgever, de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren vast te stellen. Wat betreft de biologische monitoring wordt samengewerkt met specialistische bureaus en beroepsvissers, zodat alle voor KRW relevante organismengroepen geïnventariseerd kunnen worden. Uitvoering gebeurt daarbij overeenkomstig de eisen die de KRW stelt. Verder verricht Ger Boedeltje ook KRW-evaluatiestudies (zie onder de knop Evaluatie).

Voorbeeldprojecten

Waterschap Rijn en IJssel

  • Waterplanten- en vissenonderzoek in watergangen van Waterschap Rijn en IJssel in 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
    Bemonstering en toetsing volgens de Kaderrichtlijn Water (figuur 1 en 2).

Waterschap Veluwe

  • Ecologische kwaliteit waterlichamen van Waterschap Veluwe (2005-2010). Toetsing en beoordeling volgens de Kaderrichtlijn Water: een evaluatiestudie (2011).

Waterschap Vallei en Veluwe

  • Waterplantenonderzoek in watergangen van Waterschap Vallei en Veluwe 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Bemonstering en toetsing volgens de Kaderrichtlijn Water.

Figuur 1. Twee onderzochte beken: Bekendelle bij Winterswijk(boven) en Wijde Wetering(onder)


Figuur 2. In enkele Winterswijkse beken komt de Beekprik voor.


Figuur 3. Kleine Barneveldsebeek was één van de onderzoeksobjecten.