Flora-en-faunaonderzoek 2018-12-06T11:04:05+02:00

Flora- en faunaonderzoek

Eén van de activiteiten van Bureau Daslook is het beschrijven en karteren van bestaande natuurwaarden ten behoeve van inrichting, beheer, waardering, effectvoorspelling en de Flora- en Faunawet.

Voor het verrichten van natuuronderzoek is expertise aanwezig op diverse terreinen. Waar nodig, wordt nauw samengewerkt met gespecialiseerde onderzoekers, zodat een breed scala aan onderzoeksmogelijkheden kan worden aangeboden.

Inventarisaties maken in veel gevallen deel uit van een bredere opdracht. Zie daarom ook de pagina’s die betrekking hebben op monitoring, beheer en evaluatie en waterplanten en milieu.

Voorbeelden van projecten

Grondbereik

  • Flora- en faunaonderzoek van het zandgat in de Ravenswaarden.

Particulieren

  • Oriënterend onderzoek flora en fauna landbouwperceel Beerzerveld.
  • Quickscan flora en fauna in en rond een boerderij te Zwiep (Lochem);

Gemeente Hof van Twente

  • Inventarisatie van gemeentelijke wegbermen en het opstellen van een beheersadvies.

Gemeente Lochem

  • Inventarisatie van gemeentelijke wegbermen en het opstellen van een beheersadvies.

Rijkswaterstaat

  • Inventarisatie en kartering van de flora en vegetatie langs het Twentekanaal.

Rijkswaterstaat

  • Inventarisatie van macrofauna in ondiepe oeverstroken langs het Twentekanaal.

Waterschap Regge en Dinkel

  • De vegetatie van drie natuurprojecten langs de Regge.

Rijkswaterstaat District Oost
In verband met een beheerwijziging, heeft Rijkswaterstaat Bureau Daslook in 2014 gevraagd om langs het zijkanaal naar Almelo een flora- en faunaonderzoek uit te voeren en een beheeradvies uit te brengen voor zowel bermen als (kwel)sloten. Uit het onderzoek kwam naar voren dat Ruige anjer (fig. 1) op een klein aantal plaatsen in bermen voorkwam, veel minder dan in 1993, toen Bureau Daslook de vegetatie langs het Twentekanaal voor het eerst karteerde. In het beheeradvies is nadrukkelijk met deze soort rekening gehouden.

Figuur 1. Ruige anjer komt voor in relatief droge dijktaluds aan de westzijde van het zijkanaal. Sinds 1993 is het aantal groeiplaatsen sterk teruggelopen.