Evaluatie 2017-10-03T21:58:06+00:00

Evaluatie

Om te beoordelen of inrichting- of beheermaatregelen het gewenste resultaat hebben of dat natuur(herstel)projecten aan de gestelde doelen voldoen, zijn monitoring en evaluatie noodzakelijk. Bij monitoring worden bepaalde biotische en abiotische kenmerken in de tijd gevolgd. Veel beheerders beschikken over langjarige meetreeksen van diverse aspecten van een systeem. Ten behoeve van de evaluatie van bijvoorbeeld inrichting of beheer zijn en worden deze meetgegevens door Ger Boedeltje geanalyseerd waarbij de resulaten overzichtelijk worden beschreven in evaluatierapporten.

Voorbeelden van projecten

b & d Natuuradvies en Rijkswaterstaat

  • Analyseren van verzamelde meetgegevens en opstellen evaluatie voor natuurvriendelijke oevers langs het Noordzeekanaal.

Rijkswaterstaat

  • Analyseren van verzamelde meetgegevens en opstellen beheerplan voor natuurvriendelijke oevers langs het Twentekanaal.

Aquasense/Grontmij, b&d Natuuradvies en Rijkswaterstaat

  • Analyseren van vegetatieopnamen van natuurvriendelijke oevers over een periode van 25 jaar voor het Wilhelminakanaaal, de Zuid-Willemsvaart en het Twentekanaal (zie artikel van Boedeltje et al. 2009 in De Levende Natuur).

Waterschap Rijn en IJssel

  • Aan de hand van een analyse van de macrofaunagegevens van Waterschap Rijn en IJssel van 1987 t/m 2009 is samen met Rebi Nijboer onderzocht of er verbeteringen zijn opgetreden in waterkwaliteit of hydrologie en inrichting. Hiervoor zijn drie verschillende analyses uitgevoerd: een trendanalyse voor grenswateren, een trendanalyse voor overige wateren uit het gebied en een ruimtelijke analyse. De laatste analyse was een multivariate analyse.
    De resultaten zijn verder te vinden in een artikel in De Levende Natuur (zie publicatielijst, Lenssen et al. 2011) . Naar het rapport.

Waterschap Vallei en Veluwe

  • Ecologische kwaliteit waterlichamen van Waterschap Veluwe (2005-2010). Toetsing en beoordeling volgens de Kaderrichtlijn Water: een evaluatiestudie (2011).

Waterschap Vallei en Veluwe

  • Analyseren van waterkwaliteitsgegevens en gegevens over flora (fig. 1), vegetatie, macrofauna en libellen, die gedurende een periode van 9 jaar waren verzameld in 50 Veluwse vennen. Samen met Peter van Beers heb ik over de resultaten het rapport “Veluwse vennen in beeld: resultaten van 9 jaar monitoring van ecologie en waterkwaliteit” geschreven.


Figuur 1. Kleine veenbes is één van de soorten die langs Veluwse vennen voorkomt.

Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap Vallei en Veluwe

  • Analyseren van vegetatie- en waterkwaliteitsgegevens om de sturende factoren voor waterplanten te ontdekken. Een samenvatting van het rapport “Waterplanten in relatie tot waterkwaliteit in de Achterhoek, Gelderse Vallei en op de Veluwe” zal in 2015 tevens verschijnen in H2O.

Waterschap Vallei en Veluwe

  • Evalueren van beekherstelprojecten, waarbij in 2014 delen van de Eekterbeek, de Egelbeek en de Lunterse Beek centraal stonden. De mooiste en meest waardevolle beek bleek de Egelbeek (fig. 3) te zijn. Getoetst aan de maatlat van de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor kleine beken op zand, bleek deze beek, op een kort traject na, goed te scoren. Een in de Egelbeek veel voorkomende waterplant is Rossig fonteinkruid (fig. 4), een Rode Lijstsoort, die de toestroom van ijzerrijk, gebufferd grondwater indiceert.

Figuur 3. Bebost deel van de Egelbeek bij Vaassen.

Figuur 4. Drijf- en onderwaterbladen van rossig fonteinkruid met tevens enkele bloeiaren. Tevens zijn hierop de lintvormige bladen van Kleine egelskop te zien.